LV2白兎刃Ivory Rabbit
Petrified Saber LV1 60
――― Rare 1
Petrified Saber LV2 80
――― Rare 1
Petrified Saber LV3 90
――― Rare 1
Petrified Saber LV4 100
――― Rare 1
Petrified Saber LV5 110
――― Rare 1
Petrified Saber LV6 140
◯―― Rare 1
Petrified Saber LV7 170
◯―― Rare 1
Scholarly Saber LV8 210
◯―― Rare 1
Scholarly Saber LV9 240
◯◯― Rare 1
Scholarly Saber LV10 290
◯◯― Rare 1
Sophos Saber LV11 320
◯◯◯ Rare 1
Iron Katana LV1 70
――― Rare 1
Iron Katana LV2 80
――― Rare 1
Iron Katana LV3 100
――― Rare 1
Iron Katana LV4 110
――― Rare 1
Iron Katana LV5 120
――― Rare 1
Iron Katana LV6 150
――― Rare 1
Iron Katana LV7 180
――― Rare 1
Iron Gospel LV8 230
――― Rare 1
Iron Gospel LV9 260
――― Rare 1
Iron Gospel LV10 330
――― Rare 1
Iron Baptism LV11 360
――― Rare 1
Serrated Jaw LV1 80
――― Rare 1
Serrated Jaw LV2 100
――― Rare 1
Serrated Jaw LV3 110
――― Rare 1
Serrated Jaw LV4 130
――― Rare 1
Serrated Jaw LV5 140
――― Rare 1
Serrated Jaw LV6 160
◯―― Rare 1
Serrated Jaw LV7 190
◯―― Rare 1
Serrated Maw LV8 220
◯―― Rare 1
Serrated Maw LV9 250
◯―― Rare 1
Serrated Maw LV10 310
◯―― Rare 1
Serrated Maxilla LV11 340
◯―― Rare 1
Bone LV1 90
-5%
――― Rare 1
Bone LV2 110
-5%
――― Rare 1
Bone LV3 120
-5%
――― Rare 1
Bone LV4 160
-5%
――― Rare 1
Bone LV5 190
-5%
――― Rare 1
Large Bone LV6 240
-5%
――― Rare 1
Large Bone LV7 270
-10%
――― Rare 1
Large Bone LV8 310
-10%
――― Rare 1
Huge Bone LV9 370
-15%
――― Rare 1
Dark Scythe LV1 110
-15%
――― Rare 1
Dark Scythe LV2 120
-15%
――― Rare 1
Dark Scythe LV3 140
-10%
――― Rare 1
Dark Scythe LV4 170
-10%
――― Rare 1
Dark Scythe LV5 190
-10%
――― Rare 1
Tormentor LV6 240
-10%
――― Rare 1
Tormentor LV7 270
-10%
――― Rare 1
Tormentor LV8 300
-10%
――― Rare 1
Dark in the Dark LV9 360
-10%
――― Rare 1
Anteka Blade LV1 90
Def+10
――― Rare 1
Anteka Blade LV2 100
Def+12
――― Rare 1
Anteka Blade LV3 130
Def+18
――― Rare 1
Anteka Blade LV4 150
Def+20
――― Rare 1
Anteka Rack LV5 220
Def+25
――― Rare 1
Anteka Rack LV6 260
Def+27
――― Rare 1
Anteka Rumble LV7 340
Def+30
――― Rare 1
Plume Sword LV1 70
◯―― Rare 1
Plume Sword LV2 80
◯―― Rare 1
Plume Sword LV3 100
◯―― Rare 1
Plume Sword LV4 140
◯―― Rare 1
Plume Sword LV5 150
◯◯― Rare 1
Plume Sword LV6 190
◯◯― Rare 1
Plumage Sword LV7 210
◯◯― Rare 1
Plumage Sword LV8 240
◯◯― Rare 1
Plumage Sword LV9 300
◯◯― Rare 1
Plume Bandit LV10 330
◯◯― Rare 1
Blango Destroyer LV1 80
Ice 10
――― Rare 1
Blango Destroyer LV2 100
Ice 15
――― Rare 1
Blango Destroyer LV3 110
Ice 20
――― Rare 1
Blango Destroyer LV4 140
Ice 25
◯―― Rare 1
Blango Destroyer LV5 180
Ice 27
◯―― Rare 1
Blango Obliterator LV6 200
Ice 30
◯―― Rare 1
Blango Obliterator LV7 240
Ice 32
◯◯― Rare 1
Blango Annihilator LV8 320
Ice 33
◯◯― Rare 1
Arzuros Naginata LV1 90
――― Rare 1
Arzuros Naginata LV2 120
――― Rare 1
Arzuros Naginata LV3 140
――― Rare 1
Arzuros Naginata LV4 160
――― Rare 1
Arzuros Naginata LV5 180
――― Rare 1
Arzuros Strikequill LV6 230
――― Rare 1
Arzuros Strikequill LV7 260
――― Rare 1
Arzuros Assaultbrush LV8 350
――― Rare 1
Yukumo Long Sword LV1 70
――― Rare 1
Yukumo Long Sword LV2 90
――― Rare 1
Yukumo Long Sword LV3 120
――― Rare 1
Yukumo Long Sword LV4 140
――― Rare 1
Yukumo War Sword LV5 180
――― Rare 1
Yukumo War Sword LV6 260
◯―― Rare 1
Yukumo War Sword LV7 320
◯―― Rare 1
Yuagari War Sword LV8 350
◯◯― Rare 1
LV3一虎刀Tigrine Edge
Bone Katana "Wolf" LV1 90
◯―― Rare 2
Bone Katana "Wolf" LV2 100
◯◯― Rare 2
Bone Katana "Wolf" LV3 110
◯◯◯ Rare 2
Bone Katana "Wolf" LV4 120
◯◯◯ Rare 2
Bone Katana "Wolf" LV5 140
◯◯◯ Rare 2
Bone Katana "Wolf" LV6 170
◯◯◯ Rare 2
Bone Katana "Dragon" LV7 230
◯◯◯ Rare 2
Bone Katana "Dragon" LV8 290
◯◯◯ Rare 2
Supreme Bone Katana LV9 350
◯◯◯ Rare 2
Eager Cleaver LV1 80
Thn 25
――― Rare 2
Eager Cleaver LV2 90
Thn 30
――― Rare 2
Eager Cleaver LV3 120
Thn 35
◯―― Rare 2
Eager Cleaver LV4 130
Thn 40
◯―― Rare 2
Eager Cleaver LV5 150
Thn 45
◯◯― Rare 2
Devil Slicer LV6 190
Thn 50
◯◯― Rare 2
Devil Slicer LV7 220
Thn 52
◯◯― Rare 2
Devil Slicer LV8 250
Thn 54
◯◯― Rare 2
Demon Slicer LV9 300
Thn 56
◯◯◯ Rare 2
Rimeblossom LV1 90
Ice 15
――― Rare 2
Rimeblossom LV2 130
Ice 18
――― Rare 2
Rimeblossom LV3 140
Ice 22
――― Rare 2
Rimeblossom LV4 160
Ice 28
――― Rare 2
Rime & Treason LV5 210
Ice 32
――― Rare 2
Rime & Treason LV6 240
Ice 34
――― Rare 2
Rimeffloresce LV7 330
Ice 36
――― Rare 2
Scythe of Menace LV1 110
Psn 20
-10%
――― Rare 2
Scythe of Menace LV2 130
Psn 22
-10%
――― Rare 2
Scythe of Menace LV3 150
Psn 24
-10%
――― Rare 2
Big Menacing Scythe LV4 210
Psn 25
-10%
――― Rare 2
Big Menacing Scythe LV5 280
Psn 27
-10%
――― Rare 2
Malevolent Menace LV6 330
Psn 28
-10%
――― Rare 2
Black Katana Mk.I LV1 70
◯―― Rare 2
Black Katana Mk.I LV2 90
Def+2
◯―― Rare 2
Black Katana Mk.I LV3 100
+5%
Def+2
◯―― Rare 2
Black Katana Mk.I LV4 130
+5%
Def+2
◯◯― Rare 2
Black Katana Mk.I LV5 160
+5%
Def+2
◯◯― Rare 2
Black Katana Mk.II LV6 190
+5%
Def+2
◯◯― Rare 2
Black Katana Mk.II LV7 220
+10%
Def+5
◯◯― Rare 2
Black Katana Mk.II LV8 260
+15%
Def+8
◯◯― Rare 2
Black Katana Mk.III LV9 280
+15%
Def+10
◯◯◯ Rare 2
Ivory Rabbit LV1 110
Ice 20
-10%
――― Rare 2
Ivory Rabbit LV2 120
Ice 22
-10%
――― Rare 2
Ivory Rabbit LV3 130
Ice 24
-10%
――― Rare 2
Ivory Rabbit LV4 150
Ice 26
-10%
――― Rare 2
Ivory Rabbit LV5 170
Ice 28
-10%
――― Rare 2
Iced Rabbit LV6 220
Ice 32
-10%
――― Rare 2
Iced Rabbit LV7 250
Ice 34
-10%
――― Rare 2
Iced Rabbit LV8 310
Ice 36
-10%
――― Rare 2
Artic Rabbit LV9 340
Ice 38
-10%
――― Rare 2
Aikuchi LV1 120
-10%
――― Rare 2
Aikuchi LV2 130
-10%
――― Rare 2
Aikuchi LV3 160
-10%
――― Rare 2
Aikuchi LV4 170
-10%
――― Rare 2
Aikuchi LV5 200
-10%
――― Rare 2
Unbranded Aikuchi LV6 240
-10%
――― Rare 2
Unbranded Aikuchi LV7 260
-10%
◯―― Rare 2
Lieutenant's Aikuchi LV8 350
-10%
◯―― Rare 2
Crab Cutter LV1 100
Def+20
◯―― Rare 2
Crab Cutter LV2 110
Def+20
◯―― Rare 2
Crab Cutter LV3 140
Def+28
◯◯― Rare 2
Crab Cutter LV4 150
Def+30
◯◯― Rare 2
Daimyo Cutter LV5 200
Def+36
◯◯― Rare 2
Daimyo Cutter LV6 230
Def+38
◯◯― Rare 2
Daimyo Cutter LV7 260
Def+40
◯◯― Rare 2
Gigantes Cutter LV8 320
Def+42
◯◯― Rare 2
Drowning Shaft LV1 80
Wat 14
Def+5
◯―― Rare 2
Drowning Shaft LV2 110
Wat 16
Def+7
◯―― Rare 2
Drowning Shaft LV3 140
Wat 18
Def+8
◯◯― Rare 2
Drowning Shaft LV4 180
Wat 20
Def+10
◯◯― Rare 2
Douser Bardiche LV5 200
Wat 22
Def+12
◯◯― Rare 2
Douser Bardiche LV6 230
Wat 24
Def+15
◯◯― Rare 2
Douser Bardiche LV7 260
Wat 25
Def+17
◯◯― Rare 2
Deluge Bardiche LV8 320
Wat 26
Def+20
◯◯― Rare 2
Blango Decimator LV1 80
Ice 30
+10%
――― Rare 2
Blango Decimator LV2 110
Ice 31
+10%
――― Rare 2
Blango Decimator LV3 130
Ice 32
+10%
――― Rare 2
Blango Decimator LV4 170
Ice 35
+10%
――― Rare 2
Blango Destructor LV5 190
Ice 38
+10%
――― Rare 2
Blango Destructor LV6 250
Ice 40
+10%
――― Rare 2
Blango Devastator LV7 310
Ice 42
+15%
――― Rare 2
Shogun Cutter LV1 110
◯―― Rare 2
Shogun Cutter LV2 140
◯―― Rare 2
Shogun Cutter LV3 170
◯―― Rare 2
Shogun Cutter LV4 190
◯―― Rare 2
Killer's Sickle LV5 210
◯―― Rare 2
Killer's Sickle LV6 270
◯―― Rare 2
Killer's Sickle X LV7 340
◯―― Rare 2
Coiled Nail LV1 80
Par 10
Def+5
◯―― Rare 2
Coiled Nail LV2 90
Par 12
Def+5
◯―― Rare 2
Coiled Nail LV3 110
Par 13
Def+5
◯―― Rare 2
Coiled Nail LV4 140
Par 14
Def+5
◯―― Rare 2
Coiled Pulse Nail LV5 170
Par 15
Def+5
◯―― Rare 2
Coiled Pulse Nail LV6 230
Par 16
Def+10
◯―― Rare 2
Coiled Rack Nail LV7 300
Par 17
Def+10
◯―― Rare 2
Hidden Saber LV1 100
+40%
――― Rare 2
Hidden Saber LV2 120
+40%
◯―― Rare 2
Hidden Saber LV3 140
+40%
◯◯― Rare 2
Hidden Saber LV4 160
+40%
◯◯― Rare 2
Deepest Night LV5 180
+40%
◯◯― Rare 2
Deepest Night LV6 230
+40%
◯◯― Rare 2
Deepest Night LV7 260
+45%
◯◯― Rare 2
Avidya Saber LV8 290
+45%
◯◯― Rare 2
LV5ノトスNotos
Windeater LV1 90
Fir 8
◯◯― Rare 2
Windeater LV2 100
Fir 10
◯◯― Rare 2
Windeater LV3 130
Fir 16
+10%
◯◯― Rare 2
Windeater LV4 150
Fir 17
+10%
◯◯◯ Rare 2
Zephyr LV5 190
Fir 18
+15%
◯◯◯ Rare 2
Zephyr LV6 220
Fir 20
+15%
◯◯◯ Rare 2
Cefiro LV7 300
Fir 22
+15%
◯◯◯ Rare 2
Great Hornfly Saber LV1 80
Bla 8
Def+10
◯◯― Rare 2
Great Hornfly Saber LV2 100
Bla 10
Def+15
◯◯― Rare 2
Great Hornfly Saber LV3 130
Bla 12
Def+15
◯◯◯ Rare 2
Master Hornfly Saber LV4 150
Bla 15
Def+20
◯◯◯ Rare 2
Master Hornfly Saber LV5 230
Bla 16
Def+20
◯◯◯ Rare 2
Overlord Hornfly Saber LV6 280
Bla 18
Def+20
◯◯◯ Rare 2
Cheese Knife LV1 100
◯―― Rare 2
Cheese Knife LV2 110
◯―― Rare 2
Cheese Knife LV3 130
◯◯― Rare 2
Cheese Knife LV4 140
◯◯― Rare 2
Omega Knife LV5 150
◯◯― Rare 2
Omega Knife LV6 220
◯◯― Rare 2
Aged Omega Knife LV7 290
◯◯― Rare 2
Moofah Staff LV1 80
+30%
――― Rare 2
Moofah Staff LV2 110
+30%
――― Rare 2
Moofah Staff LV3 130
+35%
――― Rare 2
Moofah Blade LV4 160
+40%
――― Rare 2
Moofah Blade LV5 220
+40%
――― Rare 2
Moofah Bladestaff LV6 290
+40%
――― Rare 2
Obsidian Saber LV1 140
――― Rare 3
Obsidian Saber LV2 150
――― Rare 3
Obsidian Saber LV3 160
――― Rare 3
Obsidian Saber LV4 180
――― Rare 3
Obsidian Saber LV5 200
――― Rare 3
Lustrous Kalimia LV6 220
――― Rare 3
Lustrous Kalimia LV7 280
◯―― Rare 3
Ether Kalimia LV8 330
◯◯― Rare 3
Guardian Sword LV1 90
◯◯― Rare 3
Guardian Sword LV2 110
+5%
◯◯― Rare 3
Guardian Sword LV3 140
+10%
◯◯― Rare 3
Guardian Sword LV4 160
+10%
◯◯◯ Rare 3
Imperial Sword LV5 210
+10%
◯◯◯ Rare 3
Imperial Sword LV6 240
+10%
◯◯◯ Rare 3
Paladin Sword LV7 330
+15%
◯◯◯ Rare 3
Daito Crow LV1 120
Psn 10
+10%
――― Rare 3
Daito Crow LV2 130
Psn 11
+10%
――― Rare 3
Daito Crow LV3 150
Psn 12
+10%
――― Rare 3
Daito Crow LV4 170
Psn 13
+10%
――― Rare 3
Daito Wolf LV5 200
Psn 14
+10%
――― Rare 3
Daito Wolf LV6 290
Psn 15
+10%
◯―― Rare 3
Daito Disaster LV7 320
Psn 16
+10%
◯―― Rare 3
Diapason LV1 120
Def+15
――― Rare 3
Diapason LV2 130
Def+20
――― Rare 3
Diapason LV3 150
Def+30
――― Rare 3
Diapason LV4 180
Def+35
――― Rare 3
Crimsonfork LV5 240
Def+40
――― Rare 3
Crimsonfork LV6 330
Def+40
◯―― Rare 3
Crimsonfork LV7 340
Def+40
◯―― Rare 3
Crimsonfork Zenith LV8 360
Def+50
◯―― Rare 3
Wyvern Blade "Verde" LV1 100
Psn 25
◯―― Rare 3
Wyvern Blade "Verde" LV2 110
Psn 28
◯―― Rare 3
Wyvern Blade "Verde" LV3 150
Psn 32
◯―― Rare 3
Wyvern Blade "Verde" LV4 170
Psn 36
◯―― Rare 3
Wyvern Blade "Holly" LV5 180
Psn 40
◯―― Rare 3
Wyvern Blade "Holly" LV6 230
Psn 42
◯◯― Rare 3
Wyvern Blade "Holly" LV7 260
Psn 44
◯◯― Rare 3
Wyvern Blade "Jade" LV8 290
Psn 48
◯◯― Rare 3
Wyvern Blade "Blood" LV1 120
Fir 22
――― Rare 3
Wyvern Blade "Blood" LV2 140
Fir 24
――― Rare 3
Wyvern Blade "Blood" LV3 160
Fir 26
――― Rare 3
Wyvern Blade "Blood" LV4 190
Fir 28
――― Rare 3
Wyvern Blade "Maple" LV5 220
Fir 30
――― Rare 3
Wyvern Blade "Maple" LV6 310
Fir 32
――― Rare 3
Wyvern Blade "Vermilion" LV7 340
Fir 34
――― Rare 3
Rusty Claymore LV1 120
+10%
Def+10
◯―― Rare 3
Rusty Claymore LV2 150
+10%
Def+12
◯―― Rare 3
Rusty Claymore LV3 170
+10%
Def+12
◯◯― Rare 3
Gaelic Flame LV4 200
+10%
Def+14
◯◯― Rare 3
Gaelic Flame LV5 270
+10%
Def+16
◯◯― Rare 3
Gaelic Flame LV6 300
+10%
Def+18
◯◯― Rare 3
Last Ecdysys LV7 320
+15%
Def+20
◯◯― Rare 3
Thunderclap LV1 120
Thn 10
+10%
――― Rare 3
Thunderclap LV2 130
Thn 11
+10%
――― Rare 3
Thunderclap LV3 150
Thn 12
+10%
――― Rare 3
Thunderclap LV4 160
Thn 13
+10%
――― Rare 3
Heaven's Thunder LV5 180
Thn 14
+10%
――― Rare 3
Heaven's Thunder LV6 260
Thn 15
+10%
――― Rare 3
Heaven's Thunder LV7 280
Thn 16
+10%
――― Rare 3
Heaven's Judgement LV8 300
Thn 17
+10%
――― Rare 3
Usurper's Boltslicer LV1 120
Thn 20
◯―― Rare 3
Usurper's Boltslicer LV2 130
Thn 28
◯―― Rare 3
Usurper's Boltslicer LV3 160
Thn 30
◯―― Rare 3
Despot's Boltbreaker LV4 200
Thn 34
◯―― Rare 3
Despot's Boltbreaker LV5 280
Thn 35
◯―― Rare 3
Oppressor's Law LV6 320
Thn 36
◯―― Rare 3
Kakaru Kumo Naki LV1 130
Wat 15
◯―― Rare 3
Kakaru Kumo Naki LV2 140
Wat 18
◯―― Rare 3
Kakaru Kumo Naki LV3 150
Wat 22
+10%
◯―― Rare 3
Kakaru Kumo Naki LV4 170
Wat 24
+10%
◯―― Rare 3
Kakaru Kumo Naki LV5 190
Wat 26
+10%
◯―― Rare 3
Tamonowo LV6 200
Wat 28
+10%
◯―― Rare 3
Tamonowo LV7 270
Wat 30
+10%
◯―― Rare 3
Tamonowo LV8 290
Wat 32
+10%
◯―― Rare 3
Tamonowo Zekkarei LV9 310
Wat 35
+10%
◯―― Rare 3
Wyvern Blade "Beryl" LV1 120
Thn 15
+15%
◯―― Rare 3
Wyvern Blade "Beryl" LV2 130
Thn 18
+15%
◯―― Rare 3
Wyvern Blade "Beryl" LV3 150
Thn 22
+20%
◯―― Rare 3
Wyvern Blade "Beryl" LV4 160
Thn 24
+20%
◯―― Rare 3
Wyvern Blade "Beryl" LV5 170
Thn 26
+20%
◯―― Rare 3
Wyvern Blade "Emerald" LV6 180
Thn 28
+20%
◯―― Rare 3
Wyvern Blade "Emerald" LV7 250
Thn 30
+20%
◯―― Rare 3
Wyvern Blade "Emerald" LV8 270
Thn 32
+20%
◯―― Rare 3
Wyvern Blade "Alexandrite" LV9 290
Thn 35
+20%
◯―― Rare 3
Giant's Tower LV1 140
Ice 15
-20%
◯―― Rare 3
Giant's Tower LV2 150
Ice 18
-20%
◯―― Rare 3
Giant's Tower LV3 170
Ice 20
-20%
◯―― Rare 3
Giant's Tower LV4 190
Ice 22
-20%
◯―― Rare 3
Giant's Tower LV5 210
Ice 24
-20%
◯―― Rare 3
Colossus's Tower LV6 230
Ice 26
-20%
◯―― Rare 3
Colossus's Tower LV7 300
Ice 27
-20%
◯―― Rare 3
Colossus's Tower LV8 320
Ice 28
-20%
◯―― Rare 3
Colossus's Tower MAX LV9 340
Ice 30
-20%
◯―― Rare 3
Billowing Luger LV1 130
Fir 15
◯―― Rare 3
Billowing Luger LV2 140
Fir 18
◯―― Rare 3
Billowing Luger LV3 160
Fir 20
◯―― Rare 3
Billowing Luger LV4 180
Fir 22
◯―― Rare 3
Billowing Luger LV5 200
Fir 24
◯―― Rare 3
Glavenus Hellraiser LV6 210
Fir 26
◯―― Rare 3
Glavenus Hellraiser LV7 280
Fir 28
◯―― Rare 3
Glavenus Hellraiser LV8 300
Fir 30
◯―― Rare 3
Glavenus Hazenova LV9 320
Fir 33
◯―― Rare 3
Stahlfakt LV1 120
Dra 7
+15%
◯―― Rare 3
Stahlfakt LV2 130
Dra 8
+15%
◯―― Rare 3
Stahlfakt LV3 150
Dra 10
+20%
◯―― Rare 3
Stahlfakt LV4 170
Dra 11
+20%
◯―― Rare 3
Stahlrecht LV5 190
Dra 12
+20%
◯―― Rare 3
Stahlrecht LV6 290
Dra 13
+20%
◯―― Rare 3
Stahlurteil LV7 320
Dra 15
+20%
◯―― Rare 3
Khanga Edge LV1 140
+10%
◯―― Rare 3
Khanga Edge LV2 150
+10%
◯―― Rare 3
Khanga Edge LV3 160
+10%
◯―― Rare 3
Khanga Edge LV4 180
+10%
◯―― Rare 3
Khanga Brink LV5 190
+10%
◯―― Rare 3
Khanga Brink LV6 270
+10%
◯―― Rare 3
Khanga Rebellion LV7 310
+10%
◯―― Rare 3
Tigrine Edge LV1 140
-20%
◯―― Rare 3
Tigrine Edge LV2 170
-20%
◯―― Rare 3
Tigrine Edge LV3 200
-20%
◯―― Rare 3
Tigrine Need LV4 220
-15%
◯―― Rare 3
Tigrine Need LV5 280
-15%
◯―― Rare 3
Tigrine Need LV6 320
-15%
◯―― Rare 3
Tigrine Gluttony LV7 340
-15%
◯―― Rare 3
Dios Katana LV1 130
Bla 15
――― Rare 3
Dios Katana LV2 140
Bla 16
――― Rare 3
Dios Katana LV3 160
Bla 17
――― Rare 3
Dios Katana LV4 180
Bla 18
――― Rare 3
Grenade Blade LV5 210
Bla 19
――― Rare 3
Grenade Blade LV6 300
Bla 20
――― Rare 3
Grenade Blade X LV7 340
Bla 21
――― Rare 3
La Justiciere LV1 120
Dra 12
+30%
◯―― Rare 3
La Justiciere LV2 130
Dra 14
+30%
◯―― Rare 3
La Justiciere LV3 140
Dra 15
+35%
◯―― Rare 3
La Justiciere LV4 150
Dra 17
+35%
◯―― Rare 3
La Loi LV5 160
Dra 18
+40%
◯―― Rare 3
La Loi LV6 240
Dra 20
+45%
◯―― Rare 3
La Loi LV7 260
Dra 24
+45%
◯―― Rare 3
Le Decalogue LV8 280
Dra 28
+45%
◯―― Rare 3
Mirage Finsword LV1 130
+10%
Def+8
◯―― Rare 3
Mirage Finsword LV2 150
+10%
Def+8
◯―― Rare 3
Mirage Finsword LV3 160
+15%
Def+8
◯―― Rare 3
Phantom Mirage LV4 190
+15%
Def+8
◯―― Rare 3
Phantom Mirage LV5 290
+15%
Def+10
◯―― Rare 3
Esphasm LV6 320
+20%
Def+10
◯―― Rare 3
Imperial Saber LV1 120
Bla 28
――― Rare 3
Imperial Saber LV2 130
Bla 30
――― Rare 3
Imperial Saber LV3 140
Bla 32
――― Rare 3
Imperial Saber LV4 150
Bla 35
――― Rare 3
Imperial Shimmer LV5 160
Bla 39
――― Rare 3
Imperial Shimmer LV6 270
Bla 40
――― Rare 3
Imperial Phantasm LV7 290
Bla 42
――― Rare 3
Skeletal Sword LV1 160
Dra 6
-20%
◯―― Rare 3
Skeletal Sword LV2 180
Dra 7
-20%
◯―― Rare 3
Skeletal Sword LV3 230
Dra 8
-20%
◯―― Rare 3
Skeletal Sword LV4 250
Dra 10
-20%
◯―― Rare 3
Infernal Sword LV5 260
Dra 12
-20%
◯―― Rare 3
Infernal Sword LV6 330
Dra 13
-20%
◯―― Rare 3
Arlesha LV7 380
Dra 14
-20%
◯―― Rare 3
Hairtail's Hairblade LV1 100
Wat 25
――― Rare 3
Hairtail's Hairblade LV2 120
Wat 30
――― Rare 3
Hairtail's Hairblade LV3 130
Wat 42
――― Rare 3
Fresh Hairblade LV4 160
Wat 54
――― Rare 3
Fresh Hairblade LV5 200
Wat 60
――― Rare 3
Premium Hairblade LV6 290
Wat 66
――― Rare 3
Cawscythe LV1 100
Dra 22
◯◯◯ Rare 3
Cawscythe LV2 130
Dra 25
◯◯◯ Rare 3
Cawscythe LV3 150
Dra 28
◯◯◯ Rare 3
Squawkscythe LV4 170
Dra 30
◯◯◯ Rare 3
Squawkscythe LV5 230
Dra 32
◯◯◯ Rare 3
Squawkscythe LV6 260
Dra 35
◯◯◯ Rare 3
Ravenscythe LV7 290
Dra 38
◯◯◯ Rare 3
Yukumo Puresword LV1 130
――― Rare 3
Yukumo Puresword LV2 150
――― Rare 3
Yukumo Puresword LV3 170
――― Rare 3
Yukumo Spiritblade LV4 220
――― Rare 3
Yukumo Spiritblade LV5 290
――― Rare 3
Yukumo Divineblade LV6 340
――― Rare 3
Black Scythe LV1 100
Dra 12
――― Rare 3
Black Scythe LV2 120
Dra 13
――― Rare 3
Black Scythe LV3 140
Dra 14
――― Rare 3
Black Scythe LV4 180
Dra 16
――― Rare 3
Chrono Scythe LV5 210
Dra 18
――― Rare 3
Chrono Scythe LV6 300
Dra 28
――― Rare 3
Fatalis Sickle LV7 320
Dra 30
――― Rare 3
Flame Katana LV1 110
Fir 30
◯◯◯ Rare 3
Flame Katana LV2 160
Fir 38
◯◯◯ Rare 3
Eternal Flame LV3 180
Fir 42
◯◯◯ Rare 3
Eternal Flame LV4 260
Fir 48
◯◯◯ Rare 3
Universe Flame LV5 280
Fir 50
◯◯◯ Rare 3
Chainslaughter LV1 150
Thn 8
◯―― Rare 4
Chainslaughter LV2 180
Thn 10
◯―― Rare 4
Chainslaughter LV3 200
Thn 12
◯―― Rare 4
Rumbalarum LV4 230
Thn 14
◯―― Rare 4
Rumbalarum LV5 280
Thn 16
◯―― Rare 4
Swordsawcer LV6 340
Thn 18
◯―― Rare 4
Canine Katana LV1 150
◯◯― Rare 4
Canine Katana LV2 170
◯◯― Rare 4
Canine Katana LV3 190
◯◯― Rare 4
Gnash Katana LV4 220
◯◯― Rare 4
Gnash Katana LV5 240
◯◯― Rare 4
Rend Katana LV6 330
◯◯― Rare 4
Curviscera LV1 150
Wat 18
――― Rare 4
Curviscera LV2 170
Wat 22
――― Rare 4
Curviscera LV3 180
Wat 25
――― Rare 4
Incurviscera LV4 210
Wat 28
――― Rare 4
Incurviscera LV5 250
Wat 30
――― Rare 4
Concurviscera LV6 330
Wat 32
――― Rare 4
Plesioth Splasher LV1 170
Wat 10
◯―― Rare 4
Plesioth Splasher LV2 190
Wat 15
◯―― Rare 4
Aqua Scythe LV3 220
Wat 17
◯―― Rare 4
Aqua Scythe LV4 280
Wat 18
◯―― Rare 4
Aqua Scythe LV5 300
Wat 19
◯―― Rare 4
Waterfall Scythe LV6 330
Wat 20
◯―― Rare 4
Liquid Fire Blade LV1 180
Fir 10
-10%
◯―― Rare 4
Liquid Fire Blade LV2 200
Fir 12
-10%
◯―― Rare 4
Divine Fire Blade LV3 230
Fir 15
-10%
◯―― Rare 4
Divine Fire Blade LV4 280
Fir 18
-10%
◯―― Rare 4
Deific Fire Blade LV5 340
Fir 22
-10%
◯―― Rare 4
Worn Long Sword LV1 110
-70%
――― Rare 4
Worn Long Sword LV2 110
-70%
――― Rare 4
Worn Long Sword LV3 110
-70%
――― Rare 4
Worn Long Sword LV4 110
-70%
――― Rare 4
Weathered Long Sword LV5 270
-70%
――― Rare 4
Weathered Long Sword LV6 280
-70%
――― Rare 4
Aged Long Sword LV7 380
-70%
――― Rare 4
Giant Makaera LV1 160
Fir 20
Def+20
◯―― Rare 4
Giant Makaera LV2 180
Fir 22
Def+20
◯―― Rare 4
Titan Makaera LV3 210
Fir 23
Def+20
◯―― Rare 4
Titan Makaera LV4 260
Fir 25
Def+20
◯―― Rare 4
Titan Makaera LV5 300
Fir 26
Def+25
◯―― Rare 4
Basarios Makal LV6 330
Fir 27
Def+25
◯―― Rare 4
Blood Cry LV1 120
Sle 14
+20%
――― Rare 4
Blood Cry LV2 130
Sle 18
+20%
――― Rare 4
Blood Scream LV3 150
Sle 20
+25%
――― Rare 4
Blood Scream LV4 180
Sle 22
+30%
◯―― Rare 4
Blood Scream LV5 200
Sle 24
+35%
◯―― Rare 4
Blood Nerges LV6 240
Sle 27
+40%
◯―― Rare 4
Wailing Ghost LV1 170
Thn 18
◯―― Rare 5
Wailing Ghost LV2 180
Thn 20
◯―― Rare 5
Grand Wailing Ghost LV3 200
Thn 23
◯―― Rare 5
Grand Wailing Ghost LV4 290
Thn 25
◯―― Rare 5
Wrathful Beheader LV5 320
Thn 27
◯―― Rare 5
Yuki Ichimonji LV1 140
Ice 38
+10%
◯◯◯ Rare 5
Yuki Ichimonji LV2 150
Ice 40
+10%
◯◯◯ Rare 5
Silver Ichimonji LV3 170
Ice 44
+15%
◯◯◯ Rare 5
Silver Ichimonji LV4 230
Ice 46
+15%
◯◯◯ Rare 5
Illusion Ichimonji LV5 290
Ice 48
+15%
◯◯◯ Rare 5
Aqua Guardian LV1 170
Wat 26
◯◯― Rare 5
Aqua Guardian LV2 180
Wat 28
◯◯― Rare 5
Atlantica LV3 190
Wat 30
◯◯― Rare 5
Atlantica LV4 270
Wat 32
◯◯― Rare 5
Alto Mare LV5 300
Wat 34
◯◯◯ Rare 5
Bicurviscera LV1 160
Wat 40
◯―― Rare 5
Bicurviscera LV2 170
Wat 42
◯―― Rare 5
Vilcurviscera LV3 180
Wat 45
◯―― Rare 5
Vilcurviscera LV4 240
Wat 48
◯―― Rare 5
Vilcurviscera LV5 270
Wat 50
◯―― Rare 5
Zucurviscera LV6 300
Wat 53
◯―― Rare 5
Toad Abetter LV1 200
-20%
――― Rare 5
Toad Abetter LV2 220
-20%
――― Rare 5
Accomplished Abetter LV3 240
-20%
――― Rare 5
Accomplished Abetter LV4 300
-20%
――― Rare 5
Accomplished Abetter LV5 330
-25%
――― Rare 5
Peerless Abetter LV6 360
-25%
――― Rare 5
Shogun Splitter LV1 180
――― Rare 5
Shogun Splitter LV2 190
――― Rare 5
Shogun Gouger LV3 200
――― Rare 5
Shogun Gouger LV4 280
――― Rare 5
Shogun Gouger LV5 300
――― Rare 5
Shogun Gouger X LV6 330
――― Rare 5
Coiled Saber LV1 100
Par 22
Def+10
◯◯◯ Rare 5
Coiled Saber LV2 110
Par 23
Def+10
◯◯◯ Rare 5
Paracoiled Saber LV3 120
Par 25
Def+10
◯◯◯ Rare 5
Paracoiled Saber LV4 200
Par 30
Def+15
◯◯◯ Rare 5
Paracoiled Edge LV5 260
Par 34
Def+20
◯◯◯ Rare 5
Wyvern Blade "Flame" LV1 170
Fir 36
+10%
◯―― Rare 5
Wyvern Blade "Flame" LV2 180
Fir 38
+10%
◯―― Rare 5
Wyvern Blade "Flare" LV3 190
Fir 40
+10%
◯―― Rare 5
Wyvern Blade "Flare" LV4 250
Fir 42
+10%
◯―― Rare 5
Wyvern Blade "Flare" LV5 270
Fir 43
+10%
◯―― Rare 5
Wyvern Blade "Blaze" LV6 300
Fir 44
+10%
◯―― Rare 5
Busting Edge LV1 150
Ice 33
+20%
◯◯― Rare 5
Bustizan Edge LV2 180
Ice 35
+25%
◯◯― Rare 5
Bustizan Edge LV3 250
Ice 37
+30%
◯◯― Rare 5
Bustizan Edge LV4 270
Ice 38
+30%
◯◯― Rare 5
Jalidefal LV5 290
Ice 40
+30%
◯◯― Rare 5
Daito Bane LV1 150
Psn 32
+20%
◯◯― Rare 6
Daito Bane LV2 160
Psn 35
+20%
◯◯― Rare 6
Garuga Daito LV3 170
Psn 38
+20%
◯◯― Rare 6
Garuga Daito LV4 270
Psn 40
+20%
◯◯― Rare 6
Raven Daito LV5 290
Psn 42
+25%
◯◯◯ Rare 6
Dancing Flames LV1 160
Fir 30
+25%
――― Rare 6
Dancing Flames LV2 170
Fir 32
+25%
――― Rare 6
Dancing Hellfire LV3 180
Fir 35
+25%
――― Rare 6
Dancing Hellfire LV4 260
Fir 37
+25%
――― Rare 6
Dancing Hellfire LV5 270
Fir 38
+25%
――― Rare 6
Dancing Inferno LV6 290
Fir 40
+25%
――― Rare 6
Seditious Edge LV1 160
+20%
◯◯― Rare 6
Seditious Edge LV2 170
+20%
◯◯― Rare 6
Zealous Sedition LV3 180
+20%
◯◯― Rare 6
Zealous Sedition LV4 250
+20%
◯◯― Rare 6
Zealous Sedition LV5 270
+20%
◯◯― Rare 6
Zealous Rebellion LV6 290
+20%
◯◯― Rare 6
Mountain Reaper LV1 190
◯―― Rare 6
Mountain Reaper LV2 210
◯―― Rare 6
Wild Heights LV3 230
◯―― Rare 6
Wild Heights LV4 300
◯―― Rare 6
Wild Grouts LV5 340
◯―― Rare 6
Demolition Katana LV1 150
Bla 24
◯―― Rare 6
Demolition Katana LV2 160
Bla 26
◯―― Rare 6
Pyro Demolisher LV3 180
Bla 28
◯―― Rare 6
Pyro Demolisher LV4 270
Bla 30
◯―― Rare 6
Pyro Demolisher LV5 290
Bla 31
◯―― Rare 6
Pyro Obliterator LV6 320
Bla 32
◯―― Rare 6
Demon Halberd LV1 160
Thn 18
+10%
――― Rare 6
Demon Halberd LV2 170
Thn 20
+10%
◯―― Rare 6
Demon Halberd LV3 190
Thn 22
+10%
◯―― Rare 6
Great Demon Halberd LV4 200
Thn 24
+10%
◯―― Rare 6
Great Demon Halberd LV5 310
Thn 25
+10%
◯―― Rare 6
Evil Demon Halberd LV6 330
Thn 26
+10%
◯―― Rare 6
Reaver "Cruelty" LV1 170
Dra 18
+10%
――― Rare 6
Reaver "Cruelty" LV2 180
Dra 20
+10%
――― Rare 6
Reaver "Calamity" LV3 190
Dra 22
+10%
――― Rare 6
Reaver "Calamity" LV4 300
Dra 23
+10%
――― Rare 6
Reaver "Nero" LV5 310
Dra 26
+15%
――― Rare 6
Barbarian Blade LV1 160
Wat 20
+15%
◯―― Rare 6
Barbarian Blade LV2 170
Wat 22
+15%
◯―― Rare 6
Barbarian "Sharq" LV3 180
Wat 25
+20%
◯―― Rare 6
Barbarian "Sharq" LV4 250
Wat 27
+20%
◯―― Rare 6
Kibamaru LV5 290
Wat 30
+25%
◯―― Rare 6
Centenarian Dagger LV1 180
Fir 7
+10%
◯―― Rare 6
Centenarian Dagger LV2 190
Fir 12
+10%
◯―― Rare 6
Susano Blade LV3 200
Fir 17
+10%
◯―― Rare 6
Susano Blade LV4 250
Fir 20
+10%
◯―― Rare 6
Kanyarai Blade LV5 320
Fir 23
+10%
◯―― Rare 6
Oblivion LV1 130
Dra 38
◯―― Rare 6
Oblivion LV2 140
Dra 40
◯―― Rare 6
Memento LV3 160
Dra 45
◯◯― Rare 6
Memento LV4 230
Dra 50
◯◯― Rare 6
Anima Memoria LV5 290
Dra 56
◯◯― Rare 6
Unsolved Katana LV1 180
+15%
◯―― Rare 6
Research Katana LV2 200
+15%
◯―― Rare 6
Research Katana LV3 230
+20%
◯◯― Rare 6
Research Katana LV4 280
+20%
◯◯― Rare 6
Wyverian Subrosa LV5 300
+25%
◯◯◯ Rare 6
Fox Select LV1 150
Bla 28
-10%
Def+10
◯―― Rare 6
Fox Select LV2 160
Bla 30
-5%
Def+15
◯―― Rare 6
Press Corps Blade LV3 170
Bla 33
-5%
Def+20
◯―― Rare 6
Press Corps Blade LV4 260
Bla 35
-5%
Def+20
◯―― Rare 6
True Fox Select LV5 300
Bla 36
-5%
Def+25
◯―― Rare 6
Light Works LV1 170
Thn 30
◯◯― Rare 6
Light Works LV2 180
Thn 32
◯◯― Rare 6
Lightning Works LV3 190
Thn 35
◯◯― Rare 6
Lightning Works LV4 270
Thn 37
◯◯― Rare 6
Dengeki Saber LV5 300
Thn 40
◯◯― Rare 6
Pirate Sword J LV1 180
◯―― Rare 6
Pirate Sword J LV2 190
◯―― Rare 6
Buccaneer Sword J LV3 200
◯―― Rare 6
Buccaneer Sword J LV4 290
◯―― Rare 6
Pirate King Sword J LV5 320
◯―― Rare 6
Starlight Gate LV1 160
◯◯◯ Rare 6
Starlight Gate LV2 170
◯◯◯ Rare 6
Eternal Gate LV3 190
◯◯◯ Rare 6
Eternal Gate LV4 280
◯◯◯ Rare 6
Infinity Gate LV5 310
◯◯◯ Rare 6
Wing of Judgment LV1 130
Dra 5
+40%
◯◯― Rare 6
Wing of Judgment LV2 140
Dra 6
+45%
◯◯― Rare 6
Wing of Judgment X LV3 150
Dra 7
+50%
◯◯― Rare 6
Wing of Judgment X LV4 250
Dra 8
+50%
◯◯― Rare 6
Wing of Judgment XX LV5 290
Dra 10
+55%
◯◯― Rare 6
Fan Club Bamboo Rod LV1 160
-20%
Def+35
――― Rare 6
Fan Club Bamboo Rod LV2 180
-20%
Def+40
――― Rare 6
Fan Club Deluxe Rod LV3 200
-20%
Def+45
――― Rare 6
Fan Club Deluxe Rod LV4 260
-25%
Def+45
――― Rare 6
Fan Club VIP Rod LV5 330
-30%
Def+50
――― Rare 6
Icesteel Blade LV1 170
Ice 20
◯―― Rare 7
Icesteel Blade LV2 180
Ice 25
◯―― Rare 7
Daora's Raid LV3 190
Ice 30
◯―― Rare 7
Daora's Raid LV4 280
Ice 35
◯―― Rare 7
Daora's Storm LV5 310
Ice 40
◯―― Rare 7
Wyvern Blade "Pale" LV1 180
Fir 22
◯◯― Rare 7
Wyvern Blade "Pale" LV2 190
Fir 24
◯◯― Rare 7
Wyvern Blade "Bloom" LV3 200
Fir 26
◯◯― Rare 7
Wyvern Blade "Bloom" LV4 300
Fir 27
◯◯― Rare 7
Wyvern Blade "Argent" LV5 320
Fir 28
◯◯― Rare 7
Demonlord Katana LV1 160
Thn 36
-10%
◯―― Rare 7
Demonlord Katana LV2 170
Thn 38
-10%
◯―― Rare 7
Demonlord Asura LV3 180
Thn 40
-10%
◯―― Rare 7
Demonlord Asura LV4 300
Thn 43
-5%
◯◯― Rare 7
Demonlord Shura LV5 320
Thn 46
-5%
◯◯― Rare 7
Consummate Katana LV1 150
Dra 40
◯―― Rare 7
Consummate Katana LV2 160
Dra 45
◯―― Rare 7
Doomblade "Slave" LV3 170
Dra 50
◯―― Rare 7
Doomblade "Slave" LV4 290
Dra 52